Projekt UE

INFOR­MA­CJA O REAL­I­ZOWANYM PRO­JEK­CIE

Od września 2018 roku Spółka DG&JG z o.o. rozpoczęła real­iza­cję pro­jektu Akademia Małych Gigantów – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Little Giants – Mali Giganci w
Porębie RPSL.08.01.03-24-078B/17-002ofi­nan­sowanego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europe­jski Fun­dusz Społeczny ) dla osi pri­o­ry­te­towej: VIII. Region­alne kadry gospo­darki opartej na wiedzy dla dzi­ała­nia: 8.1. Wspieranie roz­woju warunków do godzenia życia zawodowego i pry­wat­nego dla pod­dzi­ała­nia 8.1.3. Zapewnie­nie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Łączna wartość dofi­nan­sowa­nia pro­jektu: 686 118,40 PLN. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub ich opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna (48, w tym 46K/2M), w tym podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 (33, w tym 33K/0M), lub zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3 (14, w tym 12K/2M) oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (1, w tym 1K/0M), poprzez utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i objęcie nią w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku łącznie 48 dzieci (24K/24M), które nie przekroczyły 3 roku życia.

Kryteria rekrutacji (formalne):
1)miejsce zamieszkania na obszarze realizacji projektu – weryf. na podst. formul. zgłoszeniowego;
2)wiek dziecka: nie mniej niż 20 tygodni, nie więcej niż 3 lata – weryf. na podst. formul. zgłoszeniowego;
3)przedstawienie zaświadczenia z PUP o pozostawaniu osobą bezrobotną lub zaświadczenia z zakładu pracy o pozostawaniu na urlopie rodzicielskim/wychowawczym, lub zaświadczenia o zatrudnieniu, lub oświadczenia o nieaktywności zawodowej (w zależności od statusu kandydatki/a);
5)przedstawienie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.);
6)zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przewidziano także możliwość uzyskania punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych:
1)samotne wychowywanie dziecka (2 pkt) – weryf. na podst. formul. zgłoszeniowego (część – Oświadczenia);
2)dochód na członka w rodzinie poniżej 600 zł (2 pkt) – weryf. na podst. formul. zgłoszeniowego (część – Oświadczenia). O przyj. do proj. decyd. będzie speł. kryt. formal. nast. premiujących oraz ew. kolejność zgł. do proj. Przystąp. do proj. nastąpi w chwili podpis. deklaracji uczestnictwa w proj. po weryfikacji formal. kandydata (K/M), a przed uzysk. wsparcia. W przyp. trudności w pozysk. UP okres prom. i rekr. będzie wydłużany aż do osiągnięcia zakł. liczby UP.

Wyboru uczest­nika pro­jektu dokonuje Koor­dy­na­tor w porozu­mie­niu z grupą kon­sul­ta­cyjną. Z uczest­nikami pro­jektu pod­pisane zostaną umowy, w których określone zostaną ich prawa i obow­iązki w trak­cie real­iza­cji pro­jektu i z nim związane. Szczegółowe infor­ma­cje na temat rekru­tacji i udzi­ału w pro­jek­cie można uzyskać w biurze pro­jektu: Żłobek Little Giants-Mali Giganci, ul. Pszczyńska 449, 43 – 200 Pszczyna tele­fon: 518620631 e-​mail: zlobek.pszczyna@maligiganci.eu

Przegląd dokumentów